Van Coppenolle Advocaten logo
 Bel  Route

Beverzakbroekweg 97

3520 Zonhoven (Belgium)

 Bezoek de website

logo Van Coppenolle Advocaten

 • Van Coppenolle Advocaten. Algemene rechtspraktijk. Met een voorkeur voor handels- en economisch recht.

  Algemene rechtspraktijk

  Met een voorkeur voor handels- en economisch recht.

"Van Coppenolle Advocaten is een algemene rechtspraktijk met een voorkeur voor handels- en economisch recht.

Als vertrouwenspersoon geven wij u in de eerste plaats advies in een heldere en begrijpelijke taal. In uw belang streven wij vervolgens naar een oplossing via onderling overleg.

Wanneer dat niet volstaat om uw doel te bereiken, spreekt het vanzelf dat wij als een gedreven raadsman uw belangen verdedigen via een procedure voor de rechtbank.

Van Coppenolle Advocaten staat u graag bij in onderhandelingen, bemiddelingen en bij het opstellen van contracten en statuten. Wij treden voor u op bij de verschillende rechtbanken en overheden en staan u bij op algemene vergaderingen van vennootschappen."

Advocaten

 • Dirk Vancoppenolle bij Advocaten Van Coppenolle

  Dirk Van Coppenolle

  1. Geboren op 3 juni 1962.
  2. Licentiaat in de Rechten, Katholieke Universiteit Leuven, 1986.
  3. Advocaat aan Balie Limburg sedert 1986.
  4. Treedt sedert 1994 op als curator voor de Rechtbank van Koophandel van Hasselt, thans Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Hasselt.
  5. Stafhouder Balie Hasselt 2014 - 2016.
 • Sofie Repriels bij Advocaten Van Coppenolle

  Sofie Repriels

  1. Geboren op 29 juni 1979.
  2. Licentiaat in de Rechten, Vrije Universiteit Brussel, 2002.
  3. Advocaat aan de Balie te Brussel van 2002 tot 2005.
  4. Advocaat aan Balie Limburg sedert 2005.
  5. Treedt sedert 2016 op als curator voor de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, Afdeling Hasselt
  6. Houdt zelfstandig kantoor aan de Kleine Hemmenweg 28 te Zonhoven.
 • Frederick Van Coppenolle bij Advocaten Van Coppenolle

  Frederick Van Coppenolle

  1. Geboren op 17 januari 1991.
  2. Master in de Rechten, UHasselt, 2014.
  3. Advocaat aan Balie Limburg sedert 2014.

Diensten

U kan bij Van Coppenolle Advocaten ondermeer terecht voor volgende diensten:

 1. Persoonlijk, oplossingsgericht juridisch advies.
 2. Verdediging van uw belangen bij geschillen, binnen en buiten de rechtbank.
 3. Bemiddeling en onderhandeling in uw naam.
 4. Curator voor de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, Afdeling Hasselt.

Contact

Info

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden.

1. Uw advocaat en zijn kantoor

Informatieverplichting Dienstenwet 26.03.2010
Uw dossier wordt behandeld door Van Coppenolle Advocaten. Hier zijn werkzaam Mrs. Dirk Van Coppenolle, Sofie Repriels en Frederick Van Coppenolle. Mr. Sofie Repriels verleent vaste medewerking en zij houdt tevens afzonderlijk kantoor aan de Kleine Hemmenweg 28 te 3520 Zonhoven.
Allen zijn advocaat in België en ingeschreven aan de balie van Limburg.
Het hoofdkantoor is gevestigd te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 302. Mr. Van Coppenolle houdt tevens bijkantoor te 3520 Zonhovenn, Beverzakbroekweg 97.
Het KBO-nummer van Mr. Dirk Van Coppenolle is 0812.615.421. Het KBO-nummer van Mr. Frederick Van Coppenolle is 0558.975.366.
Het mailadres is advocaten@van-coppenolle.be De website is www.van-coppenolle.be

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij de AMLIN EUROPE NV, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9. Er is een basiswaarborg voorzien van € 1.250.000 per schadegeval. Bij extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid bedraagt de waarborg € 6.200.000 voor de lichamelijke schade en € 620.000 voor de stoffelijke en onstoffelijke schade. Er is een bijkomende waarborg voorzien van € 2.500.000. Niet verzekerd zijn de eisen ingesteld in de Verenigde Staten en Canada of onder de wetgeving of rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada. Op eerste verzoek is een verzekeringsattest ter inzage.

2. De algemene voorwaarden - richtprijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de verrichtte prestaties aangerekend tegen uurtarief.
 2. Er geldt een uurtarief van € 151,25 euro, inclusief btw.
 3. Het uurtarief is een richttarief en kan worden aangepast in functie van de complexiteit van het dossier, de vereiste graad van specialisatie, spoedeisende behandeling en financiële inzet.

 4. Het effectief toepasselijk tarief zal in de mate van het mogelijke steeds het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke afspraak. Bij gebreke daaraan zal het aangeduide tarief gelden.
 5. Naast het uurtarief worden de effectief gemaakte kosten, de gerechts- en deurwaarderskosten, de dactylografie, fax- en mailverkeer en de verplaatsingen aangerekend.
 6. De gerechts- en deurwaarderskosten worden aangerekend volgens de effectief gemaakte kosten.
 7. De dactylografie wordt aangerekend aan 13,31 euro, inclusief btw per bladzijde.
 8. Inkomende faxen en mails enz. worden aangerekend aan 0,48 euro inclusief btw per uit te printen bladzijde.
 9. De verplaatsingskosten worden aangerekend aan 0,61 euro/km inclusief btw.
 10. Deze tarieven zijn periodiek aanpasbaar en zijn aan de btw onderworpen, behoudens de uitzonderingen.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn steeds toepasselijk behoudens uitdrukkelijke afwijking.
 12. Bij de aanvang van de werkzaamheden zal, in voorkomend geval, een provisie worden betaald. Bij niet-betaling van de provisie worden de prestaties opgeschort.
 13. Niet betaling van de facturen inzake provisie of kosten en erelonen binnen de 8 dagen na ontvangst geeft aanleiding tot de aanrekening van een verwijlintrest die bepaald wordt op de wettelijke rentevoet zo de debiteur particulier is en op de rentevoet zoals bepaald door de Wet van 2/08/2002 Betalingsachterstand Handelstransacties zo de debiteur ondernemer is. In geval van betwisting zullen enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd zijn. Het Belgisch recht is eveneens van toepassing.
 14. De toevertrouwde dossiers worden behandeld met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsmatige ernst. Er wordt een middelenverbintenis aangegaan.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u meer informatie wenst of indien u een klacht heeft, kan u Mr. Dirk Van Coppenolle bereiken:

 • via post op het adres: Genkersteenweg 302, 3500 Hasselt.
 • via fax op het nummer: Fax +32 11 23 64 92.
 • via e-mail op het adres: dirk@van-coppenolle.be.
 • of via telefoon op het nummer: +32 11 22 77 98.

4. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de Balie van Limburg is men onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op advocaat.be alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op balielimburg.be.

Zonhoven, België, © 2017, Van Coppenolle Advocaten. Alle rechten voorbehouden.